IcoTaksering

 

Boligtakstmannens oppgave er å skape trygghet for partene i boligomsetningen Når det er behov for taksering, betyr det gjerne at det dreier seg om betydelige verdier. Kanskje verdier som kan verdsettes forskjellig. Det vanligste, og kanskje beste eksempelet finner man når en bolig skal omsettes.

Selger vil gjerne ha mest mulig for boligen, mens kjøper ikke ønsker å betale mer enn absolutt nødvendig. Det kan være stort sprik mellom selgers og kjøpers verdioppfatninger. Skal et salg komme i stand, må begge parter bli fornøyd.
Takstmannens oppgave er å fastslå riktig pris, slik den er i markedet på det aktuelle tidspunktet. Noen ganger kan likevel kjøper og selger bli enige om en annen pris, og det kan være naturlige grunner til det. Kjøper og selger (og evt. andre involverte) har ofte egne verdioppfatninger, gjerne som følge av sin interesse i eiendommen og omsetningen av den. De ulike partene er involvert, ikke bare økonomisk, men ofte også følelsesmessig.

Et viktig kjennetegn ved takstmannen er hans nøytralitet. Han har ingen økonomiske interesser knyttet til selve salget, og kan se det hele utenfra. Dessuten er han et fagmenneske på området, og kan gjøre en vurdering både av det tekniske og det markedsmessige på det aktuelle tidspunktet. Det er takstmannens oppgave å skape trygghet for partene, gjennomføre en faglig verdivurdering og tallfeste disse verdiene. Dette er ingen enkel oppgave, den stiller store krav til takstmannen, til bakgrunn og kompetanse. (kilde: NTF-hjemmesider)

 

bestill taksering                         Prisliste

Vi har 36 gjester på besøk.